بانک اطلاعات شرکتهای بیمه در جمهوری آذربایجان

“AzInsurance” ASC

AZ 1000, 99/1, I.Qutqashinli str.
Tel.: (99412) 505 66 66, 565 66 66,
* ۶۵ ۶۵
Моb.: (99450) 496 44 44
Fax: (99412) 565 66 66
E-mail: info@azinsurance.az
Web: www.azinsurance.az

OJSC “Mega Insurance”

AZ 1074, 38A, Babak ave.
Tel.: (99412) 424 32 32, 424 32 33
Fax: (99412) 424 32 34
E-mail: office@meqasigorta.az
Web: www.meqasigorta.az

“AZERGARANT SIGORTA” ASC

AZ 1000, 72, 28 May str.
Tel.: (994 12) 498 68 42, 493 85 38,
۴۹۳ ۸۱ ۰۲
Fax: (994 12) 493 85 38
E-mail: azergarant@bakinter.net
Web: www.azergarant.az

“STANDARD INSURANCE” ASC

AZ 1014, 94, Shamsi Badalbeyli str.
Tel.: (99412) 497 37 60
Fax: (99412) 598 51 02
E-mail: office@standardinsurance.az
Web: www.standardinsurance.az

OJSC “ERA TRANS”

AZ 1000, 1, A. Javad str., 28-29 apart.
Tel.: (99412) 492 62 04, 492 62 05,
۴۹۷ ۰۶ ۴۸
Fax: (99412) 492 62 04
E-mail: info@eratrans.az
Web: www.eratrans.az

“ALFA Sıgorta” ASC

AZ 1007, 87, Azadliq str.
Tel.: (99412) 440 07 97,440 07 98
Fax: (99412) 440 07 30
E-mail: office@alfa.az
Web: www.alfa.az

“QARANT SIGORTA”

Head Office: AZ 1022, ZQAN Holding, 6th floor dist. 657, Sarabski str.
Tel.: (99412) 499 66 44
Fax: (99412) 499 67 99
E-mail: office@qarant.az
Web: www.qarant.az

OJSC “Pasha Insurance Company”

AZ 1000, 170, Tolstoy str.
Tel.: (99412) 598 18 03, 598 18 04,
۵۹۸ ۱۸ ۰۵
Fax: (99412) 598 18 07
E-mail: office@pasha-insurance.az
Web: www.pasha-insurance.az

“International Insurance Company”

AZ 1065, J. Jabbarli, 40 J
Tel.: (99412) 596 22 02
Моb.: (99455) 306 00 08, (99450) 462 00 08
Fax: (99412) 596 22 12
E-mail: iic@iic.az
Web: www.iic.az

Insurance company OJSC “Qala Hayat”

AZ 1022, 71, R. Behbudov
Tel.: (99412) 441 40 00
Fax: (99412) 441 40 00
E-mail: office@qala.az
Web: www.qala.az

“AXA MBASK”

AZ 1065, Tbilisi pros.49 Çırağ plaza
Tel.: (99412) 596 55 70, 596 55 71,
۵۹۶ ۵۵ ۷۲, ۵۹۶ ۵۵ ۷۳, ۵۹۶ ۵۵ ۷۴
Fax: (994 12) 596 55 72
E-mail: office@axambask.az
Web: www.axambask.az

“AXA MBASK”

AZ 1000 Həzi Aslanov küç, ۸۰/۹۰
Tel.: (99412) 498 91 90
Fax: (994 12) 498 10 62
E-mail: selcuk.adiguzel@axambask.az
Web: www.axambask.az

“Azerbaijan Insurance Broking”

AZ 1025 Xocalı pr.55 AĞA Center 1-ci mərtəbə
Tel.: (99412) 464 42 20, 417 00 35
Fax: (99412) 464 42 20
E-mail: aib@aib.az
Web: www.aib.az

“ATA SIĞORTA”

AZ 1000, 55, Z. Aliyeva str., Yeni Hayat Plaza
Tel.: (99412) 510 40 58, 493 98 68,
۴۴۹ ۸۳ ۸۳
Fax: (99412) 449 81 41
E-mail: atasigorta@atasigorta.az
Web: www.atasigorta.az

“GÜNAY SİGORTA”

ASC Tel.: (99412) 498 13 56, 498 13 57,
۴۹۸ ۱۳ ۵۸
Моb.: (9450) 213 60 05
Fax: (99412) 498 13 60
E-mail: office@gunaysigorta.in-baku.com
Web: www.gunaysigorta.az

“Xalq Sığorta” ASC

AZ 1006, 22L, İnshaatcilar аven.
Tel.: (99412) 598 00 66, 404 43 00
Fax: (99412) 404 43 08, 404 43 09
E-mail: contact@xalqsigorta.az
Web: www.xalqsigorta.az

“AON Azəri Siğorta və Təkrarisiğorta Broker Şirkəti”

AZ 1065, 42, J. Jabbarli str.
Tel.: (994 12) 497 71 15, 497 62 79
Fax: (994 12) 497 71 10
E-mail: nailya_mamedqasanova@aon.nl
Web: www.aon.com

“A-GROUP”

AZ 1000, 172, L. Tolstoy str.
Tel.: (994 12) 498 56 51
Fax: (994 12) 498 56 51
E-mail: insurance@a-group.az
Web: www.a-group.az

“AZRE REINSURANCE”

AZ 1065 , 6, Bakikhanov str.
Tel.: (99412) 404 50 51
Fax: (99412) 404 50 53
E-mail: office@azre.az
Web: www.azre.az

“BAŞAK İNAM SIĞORTA”

AZ 1001, 15, B. Sardarov
Tel.: (99412) 497 06 34, 492 04 88,
۴۹۷ ۵۹ ۰۰
Fax: (99412) 493 71 82
E-mail: basak-inam@bi.com.az
Web: www.bi.com.az

“AXA MBASK”

AZ 1095, 80/90, Azi Aslanov str.
Tel.: (99412) 498 91 90, 498 91 93
Fax: (99412) 498 10 62
E-mail: office@mbask.com
Web: www.mbask.az

“THAMES INSURANCE GROUP”

AZ 1008, 30, Tabriz str.
Tel.: (99412) 496 91 01, 496 91 02,
۴۹۶ ۹۱ ۰۳, ۴۹۶ ۹۱ ۰۴
Fax: (99412) 496 91 06
E-mail: ins@tig.az
Web: www.tig.az