بانک اطلاعات و لیست واحدهای توزیعی در زمینه فرش ماشینی آذربایجان

“CARPETS Boutique”

AZ 1000, 20, Khagani str.
Tel.: (99412) 598 47 17
Fax: (99412) 598 47 17

“IDEA” AZ

۱۰۰۰, ۳۳/۳۵, Uzeyir Hajibeyov str.
Tel.: (99412) 498 96 60
Fax: (99412) 498 96 60
“FLORİDO”

Home Collection

AZ 1000, Xatai dist., 28, F. Bayramov str.
Tel.: (99412) 490 22 28
Fax: (99412) 490 21 91
E-mail: info@florido.az
Web: www.florido.az

“SEVDA”

AZ 1000, 8, Xatai ave.
Tel.: (99412) 496 14 42
Моb.: (99450) 346 34 64
Fax: (99412) 496 14 42