بانک اطلاعات و لیست واحدهای تولیدی در زمینه صنایع پوشاک آذربایجان

• “GILAN HOLDING”

• AZ 1010, 38, Zarifa Aliyeva aven.
Tel.: (99412) 498 10 68, 493 25 02
Моb.: (99455) 736 87 00
Fax: (99412) 498 96 79
E-mail: gilan@gilanholding.az
Web: www.gilanholding.az

• “Azər-İlmə” MMC

• AZ 1110 Şəmsi Rəhimov küçəsi ,2
Tel.: (99412) 465 90 36, 465 90 37
Моb.: (99450) 205 60 02
Fax: (99412) 465 90 37
E-mail: azerilme@azdata.net
Web: www.azerilme.az

• Panarama Flooring MMC

• AZ 1048 Ə.Nəvai küç.۳
Tel.: (99412) 511 84 82, 470 54 99
Моb.: (99440) 202 06 08
Fax: (99412) 470 54 99
E-mail: contact@panarama.az
Web: www.panarama.az

• “CAPSELLA” pərdə – tül mərkəzi

• AZ 1000, 203, Sharifzade str.
Tel.: (99412) 434 64 04, 434 63 03
Fax: (99412) 434 64 04
E-mail: info@capsella.az
Web: www.capsella.az

• “BAROQUE Exclusive Fabrics & Wallcoverings”

• AZ 1022, S. Vurghun, 81
Tel.: (99412) 596 19 84
Моb.: (99450) 209 90 70
Fax: (99412) 596 19 84
E-mail: aykut@baroquefabrics.com
Web: www.baroquefabrics.com