بانک اطلاعات و لیست واحدهای تولیدی و توزیعی در زمینه کاغذ آذربایجان

• “ZIYA +” KASSA LENTİ VƏ FAX KAGIZI

• AZ 1012, 88a, Zardabi ave.
Tel.: (99412) 430 01 00
Fax: (99412) 430 01 00
E-mail: info@ziya.az
Web: www.ziya.az

• “QAFQAZ KAGIZ SENAYE”

• AZ 1000, 108, Dernegul shorse
Tel.: (99412) 496 69 18
Fax: (99412) 466 24 80
Web: www.azersun.com

• “AZERSUN HOLDING”

• AZ 1000, 94, Heydar Aliyev ave.
Tel.: (99412) 496 60 01
Fax: (99412) 447 19 80
Web: www.azersun.com