بخشنامه گمرک در خصوص تخفیف گمرکی فصل 21 در سال 1401 اقلام دارویی

شماره 1401/1207239
تاریخ 1401/08/21

بخشنامه های گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 153/1401/756982 مورخ 1401/6/1 و 162/1401/817872 مورخ 1401/06/09 در خصوص اصلاحات حقوق ورودی جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه استعلام شماره 1077494/1401 مورخ 27/7/1401 و تصویر نامه شماره 191253/60 مورخ 9/8/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایرمقررات ارسال و اعلام می دارد؛

1 -حقوق ورودی بندهای 2 ، 3 و 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 به چهار درصد 4% اصلاح می گردد.

2 -با توجه به اینکه در فهرست های ارایه شده از سوی سازمان غذا و دارو در خصوص اعمال کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد 4% به یک درصد 1% برای برخی از اقلام مربوط به آن سازمان، ردیف تعرفه 21069080 درج نشده است بنابراین
ردیف تعرفه مزبور و همچنین ردیف تعرفه 21069090 مجاز به کاهش حقوق گمرکی از چهاردرصد 4% به یک درصد 1% نمی باشند.

3 -در سایر موارد نیز چنانچه کالای وارده و اظهاری در فهرست های ارایه شده از سوی سازمان غذا و دارو در خصوص اعمال کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد 4 %به یک درصد 1%نباشد (فهرست های ابلاغی طی بخشنامه های شماره
، 1401/8/1 مورخ 224/1401/1093070 و 1401/3/23 مورخ 83/1401/381964 و 1401/3/3 مورخ 57/1401/290131) علی رغم درج کامنت کاهش حقوق گمرکی از چهاردرصد 4% به یک درصد 1% از سوی سازمان مزبور بر روی اظهارنامه
گمرکی، اعمال کاهش حقوق گمرکی از چهاردرصد 4% به یک درصد 1% مجاز نمی باشد.

4 -نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسردریافتی اظهارنامه های ترخیص شده با حقوق گمرکی یک درصد طی ردیف های تعرفه 21069080 و 21069090 و همچنین اظهارنامه های ترخیص شده از محل بندهای 2 ، 3 و 4 مندرجات ذیل یادداشت
فصل 21 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

 


شماره 1401/1077494
تاریخ 1401/07/27

 

سرکار خانم باقری زمردی

مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام،

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 940141/1401 مورخ 30/6/1401 گمرک تهران، در خصوص یک فقره اظهارنامه کوتاژ 30741739 شرکت شفایاب گستر موضوع اظهار محموله اینفاترینی 125 میلی لیتری ذیل ردیف تعرفه 21069080 با ماخذ
حقوق ورودی 10% و اعمال 9% تخفیف حقوق ورودی به استناد بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 ، مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند؛

1 –حقوق ورودی بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 در سال 1400 بمیزان 5% تعیین گردیده بود.

2 -بموجب بند 2 تصویب نامه شماره 22446/ ت 59761 هـ مورخ 17/2/1401 سود بازرگانی یک درصد بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 در سال 1401 به صفر درصد کاهش یافته است.

3 -با توجه به مراتب فوق، بنظر می رسد در سال 1401 حقوق ورودی بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 بمیزان 4%می باشد لیکن حقوق ورودی آن در کتاب سال 1401 بمیزان یک درصد درج گردیده است.

4 -در 3 فقره فهرست های ارسالی سازمان غذا و دارو طی نامه های شماره 3557/655 مورخ 24/10/1401 و 543/655 مورخ 10/1/1401 و فهرست های ارسالی اصلاحی بعدی، که طی نامه شماره 37733/60 مورخ 31/1/1401 آن اداره کل به این دفتر
جهت اعمال کاهش حقوق گمرکی از 4%به یک درصد موضوع جزء 2 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ، ابلاغ گردیده بود، اشاره ای به ردیف تعرفه 21069080 نشده است.

– شایان ذکر است شمول کاهش حقوق گمرکی از 4% به 1% تعرفه های مربوط به اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی موضوع جزء 2 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 در سایرفصول کتاب سال 1401 از جمله بند 4 مندرجات
ذیل یادداشت فصل 30 و بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 31 ، موکول به اعلام نظر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت گردیده است، لیکن حقوق ورودی بند های 2 و 3 و 4 مندرجات فصل 21 بدون اشاره به کاهش حقوق گمرکی 4% به 1%
موضوع حکم قانونی فوق الذکر، بمیزان یک درصد درج گردیده است.

– خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص امکان یا عدم امکان اعمال و استفاده از مندرجات بند 2 ، 3 و 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 21 و لحاظ حقوق ورودی یک درصد، در مواردی که ردیف تعرفه ای در فهرست های
اعلامی قبلی سازمان غذا و دارو نباشد، مشابه مورد فوق ) و همچنین در خصوص نیاز به اصلاح یا عدم اصلاح حقوق ورودی یک درصد به چهار درصد بند های فوق مندرجات فصل 21 کتاب مقررات سال 1401 اعلام نظرفرمایند.

 

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

دانلود بخشنامه