بخشنامه گمرک در خصوص تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

422/95/25135
1395/12/28
با عنایت به نامه شماره 60/271735 مورخ 94/12/22 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مستند به نامه شماره 52264/165028 مورخ 94/12/16 دبیر محترم هیات دولت و در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهشمند است دستور فرمایید منطبق با موارد مصرحه ذیل پرونده ها رسیدگی و شرکت ها از تسهیلات موصوف بهره مند شوند.
الف- چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند 2 همین دستورالعمل اقدام شود.
میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:
1) عمق ساخت داخل کمتر از 20%
معادل 80% حقوق ورودی کالای کامل
2) عمق ساخت داخل 20 تا 30%
معادل 70% حقوق ورودی کالای کامل
3)عمق ساخت داخل31 تا 40%
معادل 60% حقوق ورودی کالای کامل
4)عمق ساخت داخل 41 تا 50%
معادل 50% حقوق ورودی کالای کامل
5)عمق ساخت داخل 51 تا 70%
معادل 40% حقوق ورودی کالای کامل
6)عمق ساخت داخل71 درصد و بالاتر
معادل 20% حقوق ورودی کالای کامل

ب- فهرست اقلام ساخت داخل و خارج و عمق ساخت و درصد ارزش هر کالایی برحسب مدل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دفترچه IPI تهیه و در صورت تأیید و ابلاغ از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک قابل اجراست.
ج- اجرای بند 3 تبصره 2 ماده قانونی اشاره شده مستلزم صدور گواهی عدم ساخت داخل از سوی دفتر ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در آن مشخصات دقیق کالا همراه با شماره ثبت سفارش، مبلغ و شماره سیاهه خرید (فاکتور) تصریح شده باشد، خواهد بود.