بدهی ماده 7 در گمرک

هر سندی که در گمرک اظهار می شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج ( مرحله نهایی ترخیص ) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ هفت بر روی اظهارنامه و یا پروانه گمرکی درج می شود.

این کار بنا به ماده ۷ قانون امور گمرکی انجام می شود :

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

اگر صاحب کالا بدهی به گمرک داشته باشد گمرک اجازه ترخیص محموله را تا زمانی که صاحب کالا مبلغ بدهی را به گمرک نپردازد، نمی دهد.

البته گمرک علاوه بر بدهی به تعهدات صاحب کالا به گمرک نیز نگاه می کند. مثلا اگر صاحب کالا به گمرک تعهد می دهد که تا زمان وعده داده شده مدارک لازم را ارائه کند و به تعهد خود عمل نکند گمرک اجازه خروج محموله را نمی دهد. البته در خصوص تعهد به نوع تعهد و بار مالی و حقوقی آن نیز دقت می شود.

اگر ارزش محموله شما از بدهی به گمرک زیاد باشد می توانید درخواست خروج قسمتی از محموله را از گمرک بنمایید تا محموله به اندازه همان بدهی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری شود.