بلامانع بودن صادرات محصولات پتروشیمی و مس کاتد، مفتول مسی و شمش آلومینیوم

ارگان صادر کننده : سازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 21816/210/93
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن صادرات محصولات پتروشیمی و مس کاتد، مفتول مسی و شمش آلومینیوم
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 21816/210/93 مورخ 25/4/1393 را خطاب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه های شماره 6652/210/93 مورخ 14/2/1393 و شماره 10144/210/93 مورخ 31/2/1393 در خصوص ممنوعیت و محدودیت های اقلام صادراتی بدینوسیله به اطلاع می رساند، محدودیت های اعلام شده اقلام مشمول مفاد بند 4 بخشنامه فوق الذکر شامل محصولات پتروشیمی و مس کاتد، مفتول مسی و شمش آلومینیوم از تاریخ صدور این بخشنامه رفع گردیده و صدور اقلام مذکور با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. مراتب جهت یادداشت و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد