بلامانع بودن صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند

بخشنامه گمرک ایران در بلامانع بودن صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند :

شماره : 1401/1030181
تاریخ 140107/19

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 185/1401/913622 مورخ 1401/6/27 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/171000 مورخ 1401/7/16 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت منضم به نامه شماره 60/159203 مورخ 1401/6/27 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور درخصوص صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی ( با تعرفه 29031500 ) توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند عیناً جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور پس از تعیین ماهیت و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.
علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه