بندهای مرتبط به تجارت خارجی در لایحه بودجه سال ۹۴

بند ب تبصره ۸ : ب- عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش مییابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشـور تـا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بهمنظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صـادراتی از مبـادی اولیـه در هـر محمولـه و متوسـط قیمـت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نـود و پـنج درصـد (۹۵%) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
 
م- در سال ۱۳۹۴ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی و صـنایع دسـتی از قبیـل لـوازم صـوتی و تصـویری و لـوح فشـرده، تـا چهاردرصد(۴%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشـور واریـز کنـد. درآمـد حاصـله از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۱۱ جدول شماره ۹ این قانون اختصاص مییابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.