بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات

چهارشنبه۲۰٬ اسفند ۱۳۹۳
قوه مجریه
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶
الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۱۷/۱۲/۱۳۹۳ هـ۵۱۲۸۷ت/۱۵۴۰۵۲ شماره
الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده
(۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصویـب نامه شـماره ۱۳۹۵/
ت۱۶ه مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳ الحاق میگردد:
«بند ۳ مکرر ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت
صنعت٬ معدن و تجارت٬ حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف
مهلت های ذیل بند (۴) این ماده به کشور رسیده باشد.»
۲ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۶۳۱۳۱/ت۵۰۷۲۱ه مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ میشودو صرفاً شامل کالاهایی است که پس از
تاریخ ابلاغ این تصویب نامه از گمرک ترخیص میشوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری