بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک

۲۴۷۳۵۳/۷۳/۲۴/۴۵۹ تاریخ ۲۷ اسفند ۹۱

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۲۳۶/۹۱/۱۴۸۶۳۲/۷۲۲/۴۳۶۸/۷۳/۲۸۸ مورخ ۱/۹/۹۱ اعلام میدارد درج مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی ، برات ( با تعهد پرداخت بانک ) و حواله در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره با ذکر مشخصات ، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده الزامی بوده و در مواردی که بیش بود ارزش ( گرانمایی ) توسط دوایر ارزش اعلام میشود بمنظور جلوگیری از رفع تعهد ارزی ضمن درج موضوع بیش بود ارزش دارد و جهت بررسی و اعلام به آن بانک به دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال شده است در مهر قابل توجه بانک ، بلافاصله مراتب کتباً به دفتر بررسی و تعیین ارزش جهت رسیدگی و رونوشت همان نامه به بانک گشاینده اعتبار / برات / حواله جهت اطلاع اعلام شود . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.

فرود عسگری رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل مرکز واردت و امور مناطق آزاد و ویژه مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش