تایید و برابر اصل کردن اوراق و مدارک تحصیلی دانشجویان

تایید مدارک و اوراق تحصیلی که به طور معمول از سوی دانشجویان به بخش دانشجویی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می شود تابع شرایط و مشخصات زیر می باشد:

 • کلیه مدارک ، اوراق و یا گواهیهای تحصیلی مورد ارائه می بایست دارای مهر و امضای معتبر دانشگاه محل تحصیل (و دیگر مراجع معتبر محلی که ممکن است از سوی مسئول بخش دانشجویی نمایندگی اعلام شود) باشد.
 • اوراق و مدارک تحصیلی دانشجویانی که در نمایندگی فاقد پرونده دانشجویی بوده و روند تحصیلی آنان به طور مرتب در پرونده آنان درج نشده باشد، علاوه بر مهر و امضای دانشگاه، می بایست دارای مهر و امضای مقامات معتبر محلی (که از سوی مسئول بخش دانشجویی نمایندگی اعلام می شود) نیز باشد.
 • هنگام تایید اوراق و مدارک ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی از سوی صاحب مدارک الزامی است.
 • مشخصات مندرج در اوراق و مدارک تحصیلی می بایست با مشخصات مندرج در گذرنامه ایرانی صاحب مدارک یکسان باشد.
 • تایید هر نوع گواهی یا مدرک که دارای هرگونه خدشه، اشکال یا شک و شبهه باشد، خلاف قوانین و مقررات می باشد.

کپی برابر با اصل اوراق و مدارک تحصیلی

 • برای تایید اوراق و مدارکی از قبیل اقامت دانشجویی، کارت دانشجویی، گذرنامه، شناسنامه، بلیط هواپیما، … که تایید اصل آنها مجاز نمی باشد می بایست نسبت به تایید تصویر آنها با عنوان “فتوکپی برابر با اصل” اقدام نمود.
 • دانشجوی متقاضی تأیید تصویر مدارک مورد اشاره می بایست نسبت تهیه تصویری خوانا (وسط کاغذ A4) از مدرک مورد نظر اقدام و همراه با اصل مدرک به بخش دانشجویی نمایندگی اقدام نماید.
 • تصاویر تهیه شده در اندازه “A5” برای تأیید مناسب و مطلوب نمی باشند.
 • برابر با اصل اوراق و مدارک خارجی غیر تحصیلی مجاز نمی باشد.
 • برابر با اصل اوراق و مدارک بدون رویت اصل آنها ممنوع می باشد.
 • برابر با اصل تصاویر ناخوانای اوراق و مدارک باعث ایجاد مشکلات متعدد برای شخص دانشجو خواهد شد.
 • برابر با اصل اوراق و مدارک دانشجویانی که فاقد مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی هستند با دریافت هزینه مربوطه صورت می پذیرد.