تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شماره : 281/96/1227208            دانلود بخشنامه
تاریخ 1396/11/07
پیرو بخشنامه شماره 96/206379 مورخ 96/3/29 رویه صادرات، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
در هنگام اظهار رویه صادرات ( اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را ” ارزیابی در محل ” انتخاب نمایند.
صادرکنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزاما ” انباری ” انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل له محوطه گمرک صورت می گیرد.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان ” حمل یکسره ” و یا ” انباری ” و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند ” ارزیابی در محل ” انتخاب نماید.
اظهارنامه های صادرات که گمرک میدا و مرز خروج یکسان داشته باشند، به علت اینکه تحت هر شرابطی کالا از داخل گمرک ارسال می گردد، می بایست ” حمل یکسره ” و یا ” انباری ” را با رعایت کلیمه مقررات مربوطه انتخاب نمایند.
1- در صورتی ه مسیر اظهارنامه صادراتی نترل سیستمی سطح یک ( سبز) تعیین شود : نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک میدا صادرات ( به استثنای اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و خروج یکسان باشد ) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدا ( داخلی) نمی باشد. مراحل به ترتیب به شرح ذیل انجام می شود :
الف – صاحب کالا یا اظهار کننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حمل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می نمایند.
ب- در گمرک خروجی، مراحل طبق بند 11 بخشنامه 96/206379 صورت می پذیرد.
2- در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو ( زرد) تعیین شود، نیازی به ورود حامل به داخل گمرک مبدا صادارت ( به استثنا اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدا ( داخلی) نمی باشد. مراحل به ترتیب به شرح ذیل انجام می شود :
الف – بررسی اسنادی اظهارنامه های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدا انجام می پذیرد.
ب- صاحب کالا با اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره تجارت فرامرزی،با لحاظ نمودن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام نمی نماید.
ج – در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام گردد.
د – در گمرک خروجی مراحل طبق بند 11 بخشنامه 96/206379 صورت می پذیرد.
درصورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح سه ( قمرز) تعیین شود :
الف – اگر واحد بازرگانی و غیرتولیدی باشد : ابتدا توسط کارشناس مربوطه، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل یکسره یا قبض انبار ( کالاهای تعریف شده طی بخشنامه مربوطه ) تغییر داده شود و موضوع طی اعلام نظر به صاحب کالا ارسال گردد.
سپس صاحب کالا نسبت به ثبت اطلاعات حمل و اطلاعات وزن در پنجره واحد تجارت اقدام مابقی مراحل شامل ارزیابی و ثبت نظر ارزیابی، الصاق پلمب، باسکول، بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می گیرد.
ب- اگر واحد تولیدی باشد، نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدا صادرات ( به استثنا اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان باشد ) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدا ( داخلی) نمی باشد، بعد از مراحل ارزیابی و ثبت نظر، الصاق پلمل و ثبت شماره پلمب در اعلام نظر در سامانه جامع، مراحل بعدی شامل ثبت صدور مجوز بارگیری ( با لحاظ نمودن قف سیستمی روی مجوزها ) ثبت اطلاعات حمل، ثبت توزین، ثبت بیجک توسط صاحب کالا در کارتابل مربوطه و تا زمان سیستمی شدن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد تجارت فرامرزی، مراحل درب خروج و بیک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می پذیرد.
ج – در گمرک خروجی مراحل طبق بند 11 بخشنامه 96/206379 صورت می پذیرد.
ضمنا تصریح می دارد :
1- در صورتی که مسیر اظهارنامه برای واحدهای بازرگانی سبز و زرد و برای واحد های تولیدی سبز، زرود و یا قرمز تعیین شده باشد و صاحب کالا تمایل به ورود کالا به گمرک مبدا اظهارنامه را نداشته باشد و اشتباها با جای ارزیابی در محل، نوع حمل را ” حمل یکسره ” یا ” انباری” انتخاب نموده است، با توجه به اینکه در این نوع حمل ها در مدیریت لجستیک اطلاعات توزین از پنجره واحد فراخوانی نمی شود، در این صورت صاحب کالا می بایستی نسبت به تقاضای تغییر نوع حمل به ارزیابی در محل در پیغام های روی اظهارنامه اقدام تا تغییر نوع حمل توسط کارشناس صورت پذیرد.
2- در صورتی که صادر کننده تمایل دارد کالای اظهاری واد محوطه گمرک شود و ارزیابی و الصاق پلمب صورت گیرد.
می بایست ابتدا نسبت به انتخاب نوع حمل ” حمل یکسره یا انباری ” اقدام و در صورتی که مسیرهای اظهارنامه زرد و یا سبز گردید، تقاضای تغییر مسیر نماید.
– با توجه به اهمیت پیگیری خروح کالاهای صادراتی از کشور طبق بخشنامه های مربوطه، گمرکات مبدا و مرز خروج موظفند نسبت به پیگیری و اعلام خروج کالا و تسویه آنها اقدام نمایند.
– جهت جلوگیری از اظهارنامه های تکراری و در جریان طبق بخشنامه های مربوطه، گمرکات موظفند گزارش مربوطه را به صورت هفتگی از سامانه ها دریافت و پس ارز بررسی، نسبت به تعیین تکلیف این اظهارنامه ها اقدام نمایند.
اجرای مفاد فوق منوط به راه اندازی مدیریت لجستیک ( Access control ) در کلیه گمرکات می باشد ( در صورت عدم راه اندازی مدیریت لجستیک، از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری شود).
دستور فرمایید ضمن اقدام لازم در صورت بروز مشکلات سیستمی، مراتب رابه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس و در صورت وجود ابهام مقرراتی، موضوع از این دفتر استعلام گردد.
علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات