تسهیل روند اجرائی در رویه صدور مجوز ترخیص دستگاههای پرتو تشخیصی

۹۴٫۲۱۰٫۱۷۲۷۴ تاریخ : ۹۴/۳/۲۴ دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶/۰۳/۱۲۰۱۰۳ مورخ ۹۴/۰۳/۱۲ دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور، (سازمان انرژی اتمی ایران) در خصوص تسهیل روند اجرایی در رویه صدور مجوز ترخیص دستگاههای پرتو تشخیصی، اعتبارنامه شماره ۱۶/۶۹۶۷ مورخ ۸۷/۲/۱ منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به پیوست) از ابتدای سال ۱۳۹۴ به مدت یکسال تمدید می گردد. لذا مراتب جهت اجراء با رعایت کامل ضوابط و مقررات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر و سایر قوانین مرتبط ارسال می گردد. // ۷۴۲۵۲
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران