تشکیل پرونده دانشجویی – دانشجویان بورسیه دیگر وزارتخانه‌ها و دانشجویان توافقنامه‌ای

دانشجویانی (گروههای اول، دوم و سوم) که مایل به استفاده ازتسهیلات دانشجویی هستند، می بایست ضمن ارائه مدارک لازم به بخش دانشجویی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در حوزه تحصیلی خود، نسبت به “تشکیل پرونده دانشجویی” اقدام نمایند.
دانشجویان گروههای “چهارم و پنجم” در صورتی که مایل به استفاده از تسهیلات و مزایای دانشجویی باشند، می بایست ابتدا با ارائه مدارک لازم، نسبت به “تشکیل پرونده دانشجویی” نزد یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام و پس از وصول پاسخ “مثبت” وزارتخانه مربوطه از مزایای مزبور بهره مند شوند.
بر اساس مقررات و قوانین دانشجویی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تنها پس از وصول مجوز یکی از وزارتخانه های مورد اشاره قادر به تشکیل پرونده دانشجویی و ارائه تسهیلات و مزایای دانشجویی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی مستقر در حوزه فعالیت خود خواهند بود. بنابر این ارائه خدمات و تسهیلات دانشجویی بدون اخذ مجوز لازم مجاز نخواهد بود.