تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم
۱۰/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۸۶۶ت/۱۴۹۸۱شماره
تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم
از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری