تصویبنامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

تصویبنامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
۱۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۷۲۰ت/۱۸۱۵۱شماره
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی تصویبنامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی٬ «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در
همه استانهای کشور و با عضویت استاندار (رئیس)٬ رئیس واحد استانی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت (دبیر)٬ رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان٬ رئیس واحد استانی وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی٬ مدیر کل امور مالیاتی
استان٬ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان٬ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان٬ رئیس اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی
استان و رئیس خانه صنعت٬ معدن و تجارت استان تشکیل میشود.
تبصره ـ سرپرستان استانی بانکها حسب مورد به جلسات دعوت میشوند.
۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.
ب ـ بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمانهای مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی.
ج ـ بررسی و ارایه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.
دـ بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راهکارهای مناسب.
ه ـ کمک به تسریع٬ تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمه تمام تولیدی.
و ـ حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.
۳ـ دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضایکارگروه نسخهای از آنها را به وزارتخانههای صنعت٬ معدن و تجارت و تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
ارسال مینماید.
۴ـ تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاههای عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازمالاجراء است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری