تصویب نامه حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک

شماره : 107479/ت59917ه

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401/6/13 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
ماده 1: در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
1- صندوق : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)
2- متقاضی: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه زیست بوم گوشی همراه هوشمند ( اعم از بخش سخت افزار و سیستم عامل و زیست بوم آن) و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

3-صنایع ریزالکترونیک(میکروالکترونکیک): مجموعه فناوری ها و صنایع ریزالکترونیک شامل فرآیندهای طراحی، تولید، آزمایش، بسته بندیف سیستم عامل مدیریت سخت افزار، ابزارهای دقیق موردنیاز برای تولید مدارهای مجتمع و ساخت دستگاه اندازه گیری.
4- کارگروه : متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

ماده 2: منایع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار تامین و صد در صد (100%) منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک، به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف می شود.

ماده 3: اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود به صورت زیر در قالب برنامه های مصوب کارگروه اختصاص می یابد :
1- حداقل هفتاد درصد (70%) و حداکثر نود درصد (90%) به حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی.
2- حداقل ده درصد (10%) و حداکثر سی درصد (30%) به حمایت از صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک).

ماده 4: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اولویت های حمایتی و برنامه های اجرایی( شامل شاخص ها، چهارچوب نحوه هزینه منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های پیشنهاد، الگو (مدل)های سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری، نحوه حمایت از سرمایه گذاری، فرآیند ارزیابی و نظارت، سقف تسهیلات و چهارچوب یارانه سود، نرخ سود، مدت زمان پرداخت و بازپرداخت و سایر قابلیت های موجود در اساسنامه صندوق جهت تحقق اهداف آیین نامه را مطابق قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به صندوق ابلاغ نماید.
راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، بر عهده کارگروه می باشد.

تبصره: صندوق موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برنامه های موضوع این آیین نامه، در صورت نیاز، اقدام قانونی جهت ارتقای اساسنامه و آیین نامه های سرمایه گذاری خود را به نحوی که قابلیت های لازم برای تنوع بخشی به انواع الگو(مدل)های سرمایه گذاری کاهش ریسک سرمایه گذاران و مشارک برای حمایت از صنایع موضوع آیین نامه را دارا باشد، انجام دهد

ماده 5- صندوق موظف است گزارش میزان سرمایه گذاری، تسهیلات پرداختی و یارانه سود پرداخت شده را به صورت برخط به کارگوه و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نموده و سایر اطلاعات لازم را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود با رعایت محرمانگی منتشر نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور