تصویب نامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

پنجشنبه۲۸٬ اسفند ۱۳۹۳

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: ۷۶۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۰۳

تصویبنامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هـ۵۱۶۹۰ت/۱۵۷۹۰۲شماره وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویبنامه درخصوص اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیأتوزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۶۱۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده میشود مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان به طول حدود (۲۵۳) کیلومتر٬ شامل طراحی٬ مطالعات٬ احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهرهبرداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث٬ نگهداری و بهرهبرداری آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده میشود٬ با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲ـ طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی کلیه هزینه های مورد نیاز احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان سی وپنج درصد برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۲۰۳) قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

۳ـ وزارت میتواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن٬ انجام امور طراحی٬ مطالعات و پیمانکاری احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص  آن را با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.

۴ـ پیشبینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست وسه سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و هجده سال دوران بهره برداری خواهد بود٬ لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد.

۵ ـ نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهره برداری معادل بیست و دو درصد سرمایه گذاری ریالی تعیین میشود که پس از تصویب هیأت وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره ـ چنانچه دوره احداث٬ بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از پنج سال به طول انجامد٬ در دوره تأخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد.

۶ ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت میباشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه گذاری٬ آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را بهوزارت منتقل نماید. تبصره ـ مرجع تأیید هزینه های بهرهبرداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت٬ حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

۷ـ بیمه٬ مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد.

۸ ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده٬ نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی نماید.

۹ـ طرف مشارکت موظف است تا قبل از تأسیس شرکت احداث٬ نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه تبریزـ مرند ـ بازرگان و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهی اهلیت و توانایی سرمایهگذاری از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به وزارت ارایه نماید و اجرای این تصویبنامه منوط به صدور گواهی مذکور است. معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری