تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴

سه شنبه۱۱٬ فروردین ۱۳۹۴

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: ۷۶۵ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۰۹

تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هـ۵۱۷۳۵ت/۱۶۱۰۹۱ شماره تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق در سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیأتوزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۶۳۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹.۵۹۷) ریال تعیین میشود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری٬ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (۱.۳۷۶) ریال تعیین میشود.

۳ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی٬ مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت٬ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۴ به میزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش مییابد.

۴ـ سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت٬ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی٬ بانکهای دولتی٬ بیمهها و شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۴ چهارده درصد تعیین میشود.

۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۷) این تصویبنامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷.۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.

۶ ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷.۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود. تبصره ـ اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی میباشند.

۷ـ حداقل حقوق و فوقالعاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین میشود. م