اصلاح تصویب نامه واردات خودروهای قبض انبار شده

338/97/1357943
1397/11/05
پیرو بخشنامه شماره 326/97/1302654 مورخ 97/10/23 به پیوست تصویر نامه شماره 60/278957 مورخ 97/10/29 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره 142910/ت56023ه مورخ 97/10/27 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 137161/ت56023ه مورخ 97/10/16 موضوع ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویزه اقتصادی ارسال و اعلام میدارد، در بند 1 مصوبه شماره 137161/ت56023ه مورخ 97/10/16 عبارت تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به عبارت تا تاریخ 1397/5/16 اصلاح می گردد.
کماکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مورد نظر منوط به ابلاغ دستورالعمل موضوع بند 7 مصوبه مذکور 97/10/16 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
این بخشنامه صرفا جهت اقدام توسط گمرکات تخصصی واردات خودرو صادر و ابلاغ آن جهت سایر گمرکات جنبه اطلاع رسانی دارد.
علی معقولی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه