تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

60/174756
1396/08/06
سازمان صنعت؛ معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
ب سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 19579/730 مورخ 1396/07/29 سازمان حفظ نباتات در خصوص اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز به استحضار می رساند :
ثبت سفارش و واردات اقلام گیاهی مندرج در جدول زیر منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات بوده و در خصوص سایر کالاهای گیاهی، ترخیص آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد.