تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید

1393/04/22
72/11/108/93/
نظر به ابهام در نحوه طبقه بندی انواع درب و کابینت یخچالف یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید بدینوسیله اعلام می دارد : سه خطی های ایجاد شده به شماره 84189920 ( انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر ساید بای ساید) و شماره 84189930 ( انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید) مطابق اعلام نظر شماره 60/87166 مورخ 93/4/15 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت انواع کالاهای از نوع خانگی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی و رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
بدیهی است حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مسئولین ذیربط می باشد.
عبدالرضا غلامی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه