تعرفه گمرکی کالاهای گروه دهم

بخشنامه گمرک ایران درخصوص ابلاغ مصوبه مجاز شدن واردات گروه (10) کالایی

 شماره: 228927/92/228181/113/73/516 تاریخ: 23/11/1392

گمرک……

با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/1392 بپیوست تصویر نامه شماره 46192/210/92 مورخ 20/11/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصویب نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392 هیات محترم وزیران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت شرایط ذیل و سایر مقررات ارسال میدارد :

1 – ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی مجاز است.

2 – با توجه به بند الف مصوبه فوق الذکر ثبت سفارش و ورود خودروهای 2500 سی سی و بالاتر مجاز نمیباشد.

3 – کلیه واردکنندگانی که دارای ثبت سفارشات معتبر که از محل ارز متقاضی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها در اولویت دهم (بر اساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی میگردند نیازی به صدور ثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش سفارش نبوده با پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد ) و دو برابر سود بازرگانی مدرج در جداول اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سالجاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با رعایت کامل سایر مقررات قابل ترخیص میباشد.

4 – ترخیص کالاهای اولویت دهم از محل بند 1و 4 و 6 ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، بند 9 اساسنامه شرکت نفت، تضامین ورود موقت، خودروهای 2500 سی سی و بالاتر از محل مصوبات خاص هیات وزیران و سایر کالاهای

 اولویت دهم صرفاً با پرداخت حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی امکانپذیر است.

5 – تنظیم اظهارنامه های کالای متروکه جهت ارسال به سازمان اموال تملیکی دارای اولویت دهم با اعمال حقوق گمرکی (4 درصد) و دو برابر سود بازرگانی با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.

 فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه