تعیین سود بازرگانی سیب زمینی تازه یا سرد کرده

بسمه تعالی

253900/249794/791/73/572
25/12/1392

کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 52542/210/92 مورخ 18/12/92 ا داره کل مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب زمینی تازه یا سرد کرده ( سایر ) تحت ردیف تعرفه شماره 07019000 به میزان (4) چهار درصد از تاریخ 14/12/92 به انضمام تصویر مصوبه شماره 186282/ت50320 ه مورخ 18/12/92 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه