تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ه53274ت/18296
تاریخ 1396/2/20
هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759
مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور