تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

چهارشنبه۲۰٬ اسفند ۱۳۹۳
هیات دولت
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶
تصویبنامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ک۵۰۹۲۵ت/۱۵۳۵۵۲ شماره
تصویبنامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر٬ جلفا
و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعایت تصویب نامه شماره
۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا بهمساحت (۲۰۵۰۰) هکتار٬ محدوده اراضی نوردوز به
مساحت (۴۱۱) هکتار٬ محدوده اراضی خدا آفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار
طبق نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
۲ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری