تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانکها

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن درخصوص تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانکها
مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن درخصوص شماره۲۱/۲/۱۳۹۴ ۲۱۵۸۷
جناب آقای جاسبی تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه آن به شمارههای۱۷۲۸۳۴ مورخ۱۲/۱۳۹۳ /۲۶ و
۱۷۴۲۱۱ مورخ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۷۴۲۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی درخصوص تعیین میزان کارمزد
بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها٬ ارسال میشود.
خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «ج» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ مصوبات پیوست در روزنامه
رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.
معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سیدحمید پورمحمدی
۲۷/۱۲/۱۳۹۳ ۱۷۴۲۱۱شماره
جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو مصوبه شماره ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی٬ در بند ۱۶ «بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب
رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود» صحیح میباشد که مراتب برای اجراء ابلاغ میگردد.
معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت
۲۷/۱۲/۱۳۹۳ ۱۷۴۲۳۴شماره
جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
با توجه به بند (۸) صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امناء صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه «نرخ کارمزد بانکها با هماهنگی صندوق
توسعه ملی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین میشود»٬ به پیوست صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ کارگروه
فوق مبنی بر تعیین نرخ کارمزد (۵/۲%) برای اجراء ابلاغ میشود.
معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت
۲۶/۱۲/۱۳۹۳ ۱۷۲۸۳۴شماره
جناب آقای سیدصفدر حسینی
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل گردید.
بدینوسیله مصوبات هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میگردد:
صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امناء رساندند٬ اعضای هیأت امناء ضمن قدردانی از
تلاشهای هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت
امناء و تعیین اولویتها اقدام نماید.
۲ـ گزارش حسابرس مستقل درخصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ارایه و
صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب هیأت امناء رسید.
همچنین اعلام شد اعضای هیأت امناء٬ درصورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی درخصوص گزارش مزبور٬ مراتب را ظرف مدت ۱۰روز٬ به
دبیرخانه هیأت امناء منعکس نمایند.
۳ـ هیأت امناء با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:
«در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی٬ گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت
(نفت خام و میعانات گازی٬ گاز و فرآوردههای نفتی) ملاک عمل است.»
۴ـ درخصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورتهای مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور٬ وزیر امور اقتصاد و دارایی٬ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت نظارت٬ به
نیابت از هیأت امناء در چارچوب جزء (۷) بند (د) اصلاحی ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.
۵ ـ هیأت امناء حداقل نرخ سپردهگذاری ارزی برای بخش نفت٬ گاز و پتروشیمی به میزان ۸% (هشت درصد) و سایر بخشها را به میزان نرخ
لایبور شش ماهه (دلار/یورو) به اضافه سه و نیم (۵/۳) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (۴) واحد درصد ثابت در سال
حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق٬ تعیین نمود.
۶ ـ نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپردهگذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای اعطای تسهیلات بخشهای آب و کشاورزی٬ منابع
طبیعی٬ محیط زیست و گردشگری ۱۴% (چهاردهدرصد) و برای بخش صنعت و معدن ۱۶% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (۴) واحد درصد
تخفیف از نرخهای فوق تعیین شد.
۷ـ استانهای خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استانهای محروم واجد تخفیف چهار (۴) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی
اضافه گردید.
۸ ـ نرخ کارمزد بانکها با هماهنگی صندوق توسعه ملی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین میشود.
۹ـ شرکتهای دانش بنیان مشمول چهار (۴) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.
۱۰ـ فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد :
ـ طرحها و فعالیتهای نفت٬ گاز٬ پتروشیمی و پالایشگاه.
ـ طرحها و فعالیتهایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت
ارزی اقدام کنند.
ـ طرحها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی
۱۱ـ اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهدبود.
۱۲ـ طرحها و فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایهگذاری موردنیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم
نظامنامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ نمیباشد.
۱۳ـ طرحهای بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (هـ) بخش هفتم نظامنامه موضوع
فوق٬ مستثنی میباشد.
۱۴ـ فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (۴) صورتجلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به شرح
ذیل اصلاح گردید:
الف) صنعت و معدن
ـ سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی
ـ طرح و فعالیتهای صادراتی
ب) گردشگری
ج) آب و کشاورزی٬ محیط زیست و منابع طبیعی ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل٬ مراکز اقامتی٬ مراکز تفریحی و مجتمعهای رفاهی و بین راهی.
ـ سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی
ـ صادرات محصولات کشاورزی
ـ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانهای
ـ طرحها و فعالیتهای زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس٬ گرم آبی٬ سرد آبی٬ خاویاری٬ میگو و تجهیزات صیادی.
ـ طرحها و فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
ـ افزایش بهرهوری مصرف آب از طریق روشهای نوین آبیاری و فناوریهای روزآمد و نیز طرحهای تأمین٬ تصفیه و انتقال آب
ـ خدمات مکانیزه کشاورزی
ـ طرحهای زیست محیطی و منابع طبیعی
تبصره ـ مجموع سهم بندهای۱ و ۲ این قسمت (سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل
تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر ۵۰% (پنجاه درصد) تعیین میشود.
۱۴ـ هرگونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۱۵ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ هیأت عامل صندوق توسعه ملی٬ به تصویب هیأت امناء رسید.
۱۶ـ پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.
۱۷ـ براساس تبصره (۴) بند (ج) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهـیهای صندوق توسـعه ملی در روزنامـه دولتـی ایـران
درج خواهد شد.
معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت