تعیین گمرک ساوه به عنوان گمرک تخصصی ترخیص کامیون نو

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

شماره بخشنامه: ۱۶۹۱۴۰/۹۳/۱۵۷۳۲۲/۷۳/۴۰۰

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تعیین گمرک ساوه به عنوان گمرک تخصصی ترخیص کامیون نو

با سلام و احترام –بدینوسیله گمرک ساوه به عنوان گمرک تخصصی جهت انجام تشریفات ترخیص کامیون صرفاً به صورت نو و کار نکرده تعیین می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

فرود عسگری – مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه