تغییرات اولویت گروه کالایی چند تعرفه

بسمه تعالی

253575/249018/113/73/573
25/12/1392

کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 221998/92/221613/113/73/498 مورخ 14/11/92 به پیوست تصویر نامه های شماره 52265/210/92 مورخ 17/12/92و 52454/210/92مورخ 18/12/92و 52617/210/92مورخ 18/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تغییر اولویت گروه کالایی ردیف های 49019100-49019900-49029030 تعرفه از گروه کالایی دهم به گروه کالایی ششم و تعرفه شماره 07019000 به گروه کالایی چهارم با توجه به نامه شماره 8140/6/92 مورخ 7/12/92 وزارت جهاد کشاورزی(تصویر پیوست )و همچنین ردیف تعرفه های زیر مجموعه سر فصل 2008در خصوص واردات پالپ و قطعات بریده شده میوه به صورت مواد اولیه به استثناء ردیف تعرفه های 20081100،20081900و 20089300از گروه دهم به گروه پنجم جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه