تغییرات قوانین و نرخ حقوق ورودی

ایران از جمله کشورهایی است که قوانین و مقررات تجارت خارجی آن ممکن است به صورت لحظه ای عوض شود یا تعرفه و نرخ حقوق ورودی جدیدی بر کالا اعمال گردد.
قانون مقررات صادرات و واردات ایران برای جلوگیری از متضرر شدن تاجران از این تغییرات ماده ۱۱ را به تصویب رسانده است . طبق این قانون با احراز شرایط ذکر شده ذیل مقررات و تعرفه های جدید بر کالاهای شما اعمال نخواهد شد.
تذکر مهم : دقت نمایید که مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از این قانون مستثنی هستند و اگر کالاهای شما وارد انبار این مناطق شود تغییرات تعرفه ای بر آن اعمال خواهد شد. چون این مناطق خارج از قلمرو گمرکی هستند. مثل گمرک بازرگان، گمرک شهید رجایی، گمرک خرمشهر، گمرک بندر انزلی

ماده ۱۱* :

کالاهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و یا حواله ارزی ¹ و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱ ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره ۴ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.