تفنگ های ورزشی ،شکاری یا هدف گیری در گروه ۹ کالایی ارز متقاضی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه تفنگ های ورزشی ،شکاری یا هدف گیری و…. در گروه ۹ کالایی ارز متقاضی (اردیبهشت ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۰
شماره بخشنامه ۱۱۶۷۲/۲۱۰/۹۴
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل