تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی

27/96/31123
96/02/02
ناظرین / مدیران کل / ریاست محترم گمرک
با سلام و احترام
در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده 45 قانون امور گمرکی مبلغ مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت ضمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظوررسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر را تقاضا می نمایند، اختیار تمدید ضمانت نامه های ماخوذه ( صرفا به میزان تفاوت و جریمه احتمالی) تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی در کمیسیون های فوق الذکر، به مدیریت محترم آن گمرک تفویض می گردد.
دستور فرمایند به مورد توجه و از ارسال تقاضاهای تمدید ضمانت نامه و یار راهنمایی صاحبان کالا به گمرک ایران جهت تمدید ضمانت نامه های مرتبط با ماده 45 قانون امور گمرکی خوددای نمایند.
علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه