تفویض تمدید مهلت توقف کالا، حمل یکسره و پروانه ورود موقت به گمرکات اجرایی

بسمه تعالی

223399/778/313/73/504
15/11/1392

ناظر محترم گمرکات استان…. /مدیر کل محترم گمرک …..

باسلام و احترام
در راستای بهبود فضای کسب و کار ، تمرکز زدایی و روان سازی امورخواهشمند دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام نمایند:
1-پیرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199-27/6/90 به طور کلی امکان تشخیص ترخیص کالا بصورت حمل یکسره ؛ در صورت تقاضای صاحب کالا و با اخذ مجوزهای قانونی و انجام تشریفات گمرکی به آن گمرک تفویض می گردد.
2-در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا و پرداخت هزینه انبارداری ، مدت دو ماهه تمدید مهلت نگهداری کالا موضوع ماده 24 قانون امور گمرکی با رعایت تبصره های ماده مذکور به آن گمرک تفویض می گردد.
3-در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا با رعایت کامل مفاد ماه 77 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تمدید پروانه ورود موقت حداکثر بمدت سه ماه و صرفا در خصوص بند های پ ، ت ، ث ،ح ، ذ ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به آن گمرک تفویض می گردد. بدیهی است مجوزهایی که بوسیله این مرکز صرفا برای مدت معین و با قید عبارت غیر قابل تمدید ذکر شده از شمول این بند خارج است.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه