تقسیم بندی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

در حال حاضر دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به پنج گروه زیر تقسیم می شوند:

  1. گروه اول :دانشجویان بورسیه یا دارای فرصت مطالعاتی که پس از قبولی در آزمون جامع اعزام دانشجو با دریافت حکم از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس ، دکتری ، دکترای تخصصی یا فوق تخصص به خارج از کشور اعزام می گردند. کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان توسط یکی از وزارتخانه های مورد اشاره تامین و به ایشان پرداخت می شود. این گروه از دانشجویان در طول مقطع تحصیلی مندرج در حکم بورس از کلیه تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند خواهند شد.
  2. گروه دوم: دانشجویانی که پس از قبولی در آزمونهای مربوطه با دریافت حکم از سایر وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به خارج از کشور اعزام می گردند. کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان نیز توسط وزارتخانه های اعزام کننده تامین و به ایشان پرداخت می شود. در صورتی که اعزام این گروه ازدانشجویان با هماهنگی یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته باشد ، تسهیلات و مزایای دانشجویی از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه خواهد شد.
  3. گروه سوم : دانشجویانی که بر اساس موافقتنامه های فرهنگی و علمی امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتها در مقاطع مختلف به تحصیل می پردازند. به طور معمول کلیه هزینه های تحصیل این گروه از دانشجویان توسط دولت پذیرنده تامین و پرداخت می شود. این گروه از دانشجویان در طول مقطع تحصیلی پذیرفته شده در صورت ارائه موافقتنامه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند شوند.
  4. گروه چهارم: دانشجویانی که با اخذ مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی از وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل می دهند. این گروه از دانشجویان بر اساس مجوز مورد اشاره در طول یک مقطع تحصیلی از کلیه تسهیلات و مزایای دانشجویی که از سوی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه می شود (برای خود و خانواده) بهره مند خواهند شد.
  5. گروه پنجم: دانشجویانی که بطور آزاد و بدون دریافت هرگونه مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند. این گروه از دانشجویان نیز در صورت اخذ مجوز لازم، می توانند از مزایا یا تسهیلات دانشجویی بهره مند گردند.

تسهیلات و مزایای دانشجویی:

  • تایید مدارک تحصیلی و پزشکی
  • صدور گذرنامه رایگان
  • صدور مهر خروج دانشجویی
  • کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی
  • صدور گواهی استفاده از تخفیف بلیط هواپیما (ویژه برخی کشورها)