تمدیدمهلت ضوابط صادرات شمش و انواع محصولات فولادی

۳۹۳/۱

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: تمدیدمهلت ضوابط صادرات شمش و انواع محصولات فولادی

باسلام و احترام،
به پیوست تصویرنامه شماره ۷۱۷۱۷/۲۱۰/۹۳مورخ ۲۰/۱۲/۹۳دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران باعنوان معاونت محترم فنی وامورگمرکی مبنی بر ابقای مفاد ضوابط مندرج دربخشنامه هاودستورالعملهای ابلاغی جاری درسال ۱۳۹۴تازمان ابلاغ تغییرات جدید ارسال واعلام می دارد:
همچنین حسب تصویر جوابیه استعلام شماره ۷۱۸۳۵/۲۱۰/۹۳مورخ ۲۴/۱۲/۹۳دفترمذکور ، مهلت زمانی برای صادرات انواع محصولات فولادی مندرج در بخشنامه ردیف ۱۳۶سال ۱۳۹۳ که تاپایا ن سال جاری درج شده است نیز تااطلاع ثانونی از سوی کلیه فعالان اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی و تجار با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتی وبا رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف ۵۱ مورخ ۲۰/۱۱/۸۵ به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.