تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان 0.5% نیم درصد ارزش پایه صادراتی

شماره 1401/1496858
تاریخ 1401/10/11

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 254/1401/1325873 مورخ 1401/9/9 موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی ،به پیوست تصویر نامه شماره 60/232786 مورخ 1401/10/3 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1401/500/80538 مورخ 1401/9/30 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمایم پیوست، درخصوص تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان 0.5% نیم درصد ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی پس از تأیید سیستمی توسط نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی (آقای مدد علی رستمی معرفی شده طی بخشنامه شماره 267/1401/1384060 مورخ 1401/9/20) جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات ارسال می گردد. بدیهی است اخذ عوارض 0.5% نیم درصد آب مجازی موضوع بند «و» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال نیز 1401 نیزالزامی میباشد

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران

دانلود بخشنامه