تمدید پاسپورت دانشجویی

تجدید گذرنامه کلیه دانشجویان و خانواده آنها همانند موارد مندرج در قسمت “تجدید گذرنامه عادی” می باشد مگر دانشجویانی که دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران باشند که مطابق شرح زیر عمل خواهد شد.
از آنجایی که روند تجدید گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم (فرم شماره 1) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

 (فرم شماره 1)- برگ متقاضی صدور گذرنامه

  ( فرم شماره 2) پرسشنامه مخصوص ( صدور، تجدید، تفکیک گذرنامه ) متقاضیان خارج از کشور

 ( فرم شماره 8) پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

 ( فرم شماره 10 ) رسشنامه صدور مهر خروج دانشجویی درصورت مسافرت به کشور

مدارک لازم: 

 • تکمیل فرم شماره 1: برگ وضعیت متقاضی صدور گذرنامه
 • فرم شماره 1
 • حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جدید (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و1 نسخه تصویر تمام صفحات
 • فرم شماره 2
 • اصل گذرنامه قبلی و1 نسخه تصویر صفحات1 تا 8 و صفحه حاوی آخرین مهر خروج از کشور
 • فرم شماره 8
 • اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
 • فرم شماره 10
 • اصل و1 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت معتبر دانشجویی کشور محل اقامت
 • تکمیل و امضای1 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 2)
 • 4 قطعه عکسسه و نیم × چهار و نیم بیومتریکجدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن / خانمها با حجاب کامل)
 • تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)
 • تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج دانشجویی درصورت مسافرت به کشور (فرم شماره 10)
 • بابت تجدید گذرنامه و صدور مهر خروج دانشجویی دانشجویان دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران (با تایید بخش دانشجویی نمایندگی) هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود.

شرایط اختصاصی مدارک:

شناسنامه  :

 • شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.

 • شناسنامه افراد بالای 15 سن می بایست عکس دار باشد. برای اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.

 • چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده ، تغییر یافته یا دارای هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد. برای اطلاع از نحوه تعویض یا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.

کارت شناسایی ملی

 • متقاضی و همراهان وی که دارای 15 سال سن باشند برای صدور گذرنامه می بایست کارت شناسایی ملی ارائه نمایند.

 • در صورتی که متقاضی و همراهان دارای 15 سال سن وی دارای کارت شناسایی ملی نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه می توانند هم زمان نسبت به تکمیل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمایند.

 • برای اطلاع از نحوه صدور کارت شناسایی ملی به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.

گذرنامه قبلی

 • اصل گذرنامه قبلی می بایست حاوی مهر آخرین تاریخ و مرز خروج از ایران باشد.

 • در صورتی که گذرنامه ارائه شده فاقد مهر آخرین تاریخ و مرز خروج از ایران باشد ، خروج دارنده از کشور ، غیرمجاز تلقی شده و بجای تجدید گذرنامه می بایست مطابق موارد مندرج در قسمت “صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز” عمل شود.

 • صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز

 • اگر گذرنامه قبلی دارای هرگونه اشکال در مندرجات یا صفحات باشد ، بجای تجدید گذرنامه مطابق موارد مندرج در قسمت “صدور گذرنامه مخدوشه ، آبدیده ، پاره شده ، سوخته شده و … ” عمل خواهد شد.

 • صدور گذرنامه مخدوشه، آبدیده، پاره شده، سوخته شده و …

مدارک اقامت

 • متقاضی صدور گذرنامه می بایست هنگام درخواست نسبت به ارائه کارت یا برگ اقامت دانشجویی یا اقامت قانونی کشور محل اقامت خود همراه دیگر مدارک اقدام نماید.

 • دارندگان اقامت یا درخواست پناهندگی و تابعیت خارجی نمی توانند از تسهیلات دانشجویی استفاده نمایند.

 • برای ایرانیان متقاضی گذرنامه که فاقد مدارک اقامتی کشور محل استقرار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هستند تنها پس از بررسی دقیق و استعلام از نمایندگی محل اقامت وی و با دریافت هزینه های مربوطه (بدون صدور مهر خروج دانشجویی) می توان گذرنامه صادر نمود.

پرسشنامه ها

 • متقاضی صدور گذرنامه می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارائه 1 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و دیگر پرسشنامه های گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورت دقیق، کامل، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.

 • کلیه پرسشنامه ها و درخواستهای مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر 18 سال سن می بایست توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند.

 • عدم تکمیل دقیق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.

 • درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه صادره در صورتی که دانشجو متقاضی مسافرت به ایران باشد بر اساس درخواست وی صورت می گیرد.

درج مشخصات همراهان در گذرنامه

 • چنانچه متقاضی هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضای همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست با تکمیل و ارایه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نماید.

 • بر اساس مقررات جاری ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه میسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذیر نمی باشد.

 • فرزندان بالای 18 سال نمی توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر یا مادر یا هر شخص دیگری درج شوند، برای ایشان می بایست گذرنامه جداگانه صادر نمود.

 • دریافت فرم شماره 8: پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

توضیحات مهم

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :

 • کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.

 • عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.

 • تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.

 • در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.

 • مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.

 • مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.

 • چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز درمهراجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2- اصل گذرنامه قبلی که توسط مامور کنسولی باطل شده است به صاحب آن تحویل خواهد شد. ارجح است گذرنامه فوق را به منظور نیاز احتمالی (تفکیک گذرنامه همسر و فرزندان و … ) نگهداری نمایید.

3- بابت تجدید گذرنامه و صدور مهر خروج دانشجویی دانشجویان دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران (با تایید بخش دانشجویی نمایندگی) هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود.