تمدید کارت کارگزاری گمرک به صورت سیستمی

173/99/1052672
1399/09/03

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 311/1646008 مورخ 98/12/21 این دفتر و با توجه به شرایط موجود و تاکید بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه ها و ارگان ها در پیشگیری و کنترل ویروش کرونا و لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات در خصوص جلوگیری هر چه بیشتر از تردد و مراجعات حضوری، خواهشمند است دستور فرمائید به شرح ذیل اقدام و به نحو مقتضی مراتب به ذینفعان اطلاع رسانی گردد :
آن دسته از کارت های کارگزاری که پرونده های مربوطه آنها توسط این دفتر به گمرکات اجرایی ارسال شده است در صورت انقضاء تا پایان دی ماه سال 1399 به صورت سیستمی ( بدون نیاز به مراجعه ذینفع) تمدید گردد.

علی وکیلی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه