جدول تجهیزات گروه 1 مشمول اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

حسب بند 5 ماده 1 آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوب جلسه شماره 53 مورخ 1387/9/10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-1387-0053-1)، ماده ۶ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مورخ 1345/11/25 و مواد 13، 14، 15، 16 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1361/11/13 هیئت وزیران، ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاه های مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان می باشد. مجوزها مشتمل بر تائید نمونه، گزارش تایید، مجوز ترخیص، مجوز بهره برداری، مجوز واردات و صادرات و مجوز خرید و فروش می باشد. براین اساس واردات، صادرات، ساخت و تولید، خریدو فروش و انتقال مالکیت تجهیزات فوق منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. اجازه فوق دربرگیرنده اعمال استانداردهای فنی و کیفی لازم بوده و در صورت لزوم تجهیزات فوق در گمرک یا هر محل دیگری که میسر باشد مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت. به استثنای موارد تعیین شده در قانون، ترخیص تجهیزات فوق فقط در مقابل احکام صادره سازمان فوق امکان پذیر خواهد بود. تجهیزاتی که به هر دلیلی امکان ترخیص آن ها وجود ندارد، باید مرجوع شوند، در غیر این صورت متروکه تلقی شده و قابل فروش و حراج نمی باشند.
با توجه به اهمیت به کارگیری کالاهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات استاندارد در کشور، لازم است که وارد کنندگان قبل از مبادرت به حمل کالا به مبادی ورودی کشور مطابق گردش کاری توضیح داده شده در این دستورالعمل کالای خود را به سازمان معرفی نموده و از مجاز بودن آن اطمینان حاصل نمایند تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های انبار داری، کالای وارداتی آن ها به دلیل عدم تطابق با مقررات و ضوابط داخلی مرجوع یا متروکه نشود.
تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی:
شامل کالاهای مندرج در جدول زیر (کالاهایی که دارای اجزای پیوسته مختلف در دو گروه اول و دوم می باشند، جزو کالاهای گروه اول محسوب می شوند)، که استفاده از آن ها نیازمند دارا بودن پروانه بهره برداری یا اپراتوری صادره توسط سازمان می باشد و:
الف) توسط دارنده پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات یا
ب) توسط دارنده پروانه بهره برداری یا اپراتوری برای استفاده در شبکه موضوع پروانه
وارد کشور می شوند.
ترخیص از دیدگاه استاندارد این گونه کالاها به دستجات زیر تقسیم بندی می شوند:
1. کالاهای گروه اول دارای گواهی تایید نمونه:
ترخیص این گونه کالاها نیاز به استعلام از اداره کل استاندارد و تایید نمونه نداشته و فقط منوط به تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان براساس فهرست موجود در پایگاه اطلاع رسانی سازمان می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.
2. کالاهای گروه اول دارای گزارش تایید:
ترخیص این گونه تجهیزات به نام وارد کننده مشخص با تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان، با توجه به گزارش تایید موجود از اداره کل استاندارد و تایید نمونه مجاز است.
3. کالاهای گروه اول فاقد گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید:
شرط لازم برای ترخیص این گونه کالاها، انجام بررسی های لازم برای صدور گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید است و در صورت عدم تایید، کالا مرجوع خواهد شد.
4. کالاهای گروه اول تایید نشده:
ترخیص این گونه کالاها کلا ممنوع می باشد و در مبادی ورودی کشور توسط اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوطه مرجوع می شود. فهرست کالاهای تایید شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان موجود می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.
جدول تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی
فرآیند کاری برای اخذ مجوز :
این خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
1. ثبت درخواست در سامانه “ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
2. ارسال درخواست از طریق منطقه رادیویی مربوطه به معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
3. بررسی و تایید (در صورت عدم نقص مدارک) توسط معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
4. ارسال به گمرک مربوطه و ترخیص تجهیزات.
نمودار “فرآیند ثبت سفارش تجهیزات رادیویی گروه اول”
مدارک مورد نیاز :
1. ثبت درخواست در سامانه “ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
2. بارگذاری مدارک زیر در سامانه مذکور:
2-1 ارائه پروانه /مجوز بهره برداری صادره ازسوی سازمان و یا معرفی نامه از دارنده پروانه رادیویی در خصوص شبکه در برگیرنده کالای موضوع ثبت سفارش در گروه اول یا پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی؛
2-2 کاتاگوک فنی دستگاه؛
2-3 مدارک گمرکی شامل (فاکتور، لیست بسته بندی، قبض انبار، بارنامه، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی).
هزینه و مدت ارائه خدمات :
ندارد
مدت زمان ارائه خدمات:
حداکثر یک روز در صورت عدم نقص در مدارک ارسالی
لینک ورود به سامانه 
جدول تجهیزات گروه 1 حوزه رادیویی

نوع کالا کالاهای حوزه رادیویی گروه اول مشخصات
دستگاه های غیرفعال 1 .انواع کریستال های رادیویی؛
2 .هر گونه آنتن رادیویی غیرفعال به غیر از موارد بندهای 4 و 5 جدول 6-2-1 ؛
3 .انواع تقسیم کننده و ترکیب کننده توان غیرفعال باند 12 گیگاهرتز و 14 گیگاهرتز برای گیرنده های ماهواره ای خانگی.
 دستگاه های فعال  1.هرگونه دستگاه فرستنده و یا گیرنده رادیویی که مشمول هیچ نوع پروانه عمومی نیستند یا جزو کالاهای گروه دوم نمی باشند، از قبیل: – ایستگاه ثابت انواع سرویس های رادیویی؛ – تکرار کننده انواع سرویس های رادیویی؛ – خودروئی؛ – متحرک (منصوبه بر روی شناور یا هوانورد یا معلق)؛ – دستی؛ – گوشی ماهواره ای؛ – ماهواره ای ثابت؛ – ماهواره ای متحرک؛
2 .دستگاه فرستنده- گیرنده رادیویی ایستگاه پایه برای: – شبکه تلفن همراه در انواع فناوری ها؛ – شبکه تلفن ثابت در انواع فناوری های WLL مانند(DECT و GSM و CDMA)؛ – شبکه توزیع داده در انواع فناوری ها؛ – شبکه پیجو؛ – شبکه WiMAX؛
3 .مودم رادیویی برون ساختمانی (outdoor)؛
4 .دستگاه GPS-D که دارای فرستنده و یا گیرنده رادیویی در سرویس های رادیویی زمینی هستند
5 .دستگاه فرستنده و یا گیرنده رادیویی شبکه انتقال
6 .رادارهایی که مشمول هیچ نوع پروانه عمومی نیستند.
7 .دستگاه فرستنده و یا گیرنده کمک ناوبری رادیویی
8 .دستگاه اندازه گیری مشخصات امواج رادیویی یا اندازه گیری و آشکارسازی محتوای سیگنال رادیویی
9.مسدود کننده ارتباط رادیویی
10 .مسدود کننده jammer (تلفن همراه)
11 .انواع تقویت کننده رادیویی سیگنال های رادیویی .
12.  دستگاه RFID
13 .جهت یاب امواج رادیویی
14 .دستگاه رادیویی خبرنگاری
15 .تیونر ماهواره ای
16 .دستگاه کنترل رادیویی خارج از شمول ضوابط موجود
17 .مدار رادیویی آماده: – تقویت کننده های رادیویی غیر SRD؛ – فرستنده رادیویی غیر SRD؛ – گیرنده رادیویی غیر SRD؛
18 .انواع تقسیم کننده ها و ترکیب کننده های توان فعال
19 .دستگاه فرستنده رادیویی در سرویس پخش همگانی صدا و تصویر
20 .هر گونه آنتن رادیویی غیرفعال به غیر از موارد بندهای 4 و 5 جدول 6-2-1
21 .انواع تقسیم کننده ها و ترکیب کننده های توان فعال باند 12 گیگاهرتز و 14 گیگاهرتز برای گیرنده های ماهواره ای خانگی
22 .کالاهای غیر رادیویی مکمل دستگاه رادیویی مشمول این جدول
23 .دستگاه بلوتوث با توان 100 میلی وات و محدوده کاری تا 100 متر
 10 -مطابق با ضوابط فنی و مقـررات مسـدود کننـده هـای تلفن همراه، تصمیم شماره CRA-DEC9400،ویـرایش اول- 1387/10/3
12 -مطـابق بـا جـدول شـماره 2 ضـوابط فنـی و مقـررات رادیـویی دســتگاه هــای رادی ـو شناســه (RFID) ،تصـمیم شماره CRA-DEC 9011 ویرایش اول-  1389/06/02
16 -مطابق با ضوابط فنی و مقررات به کار گیـری دسـتگاه های کنترل از راه دور مدل ها، تصـمیم شـماره DEC-CRA 1388/11/21- اول ویرایش، 9007
17 -تشخیص رادیویی بودن با ادارات کل تنظـیم مقـررات وارتباطات رادیویی مناطق هفتگانه مـی باشـد و در صـورت ابهام به مدیریت استانداردها و تایید نمونه ارسال می شود