حذف تعرفه مولدهای برق خورشیدی و اصلاح حقوق ورودی تعرفه 8501

1401/756982
1401/06/01

پیرو بخشنامه شماره 57/1401/290131 مورخ 1401/03/03 موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 59761ت/22446 مورخ 1401/02/17 ( در مورد اصلاحات تعره ای 440 ردیف تعرفه و تغییر طبقات سود بازرگانی) و اصلاحات بعدی آن طی رونوشت نامه های شماره 1401/505101 مورخ 1401/04/13 و 1401/514089 مورخ 1401/04/15 به پیوست تصویر نامه شماره 60/129423 مورخ 1404/05/26 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1401/584827 مورخ 1401/04/29 دفتر تعرفه،
پیرامون حذف ردیف تعرفه 85016420 ( مولدهای برق خورشیدی) و اصلاح سود بازرگانی سه ردیف تعرفه 85017100 و 85017200 و 85018000 از شش درصد مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 به یک درصد جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد
علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات