حذف شرط سابقه واردات صرفا برای واحدهای تولیدکننده برای برخی تعرفه های فصل 72

شماره 817532
تاریخ 1402/05/25

جناب آقای شیرازیان
مدیرکل محترم دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی
موضوع : حذف شرط سابقه واردات
باسلام و احترام
به پیوست نامه شماره ٧٣١۵٧٨ مورخ ١۴٠٢/٠۵/١۴ معاون محترم معاون و فراوری مواد منضم به جدول کد تعرفه های موردنظر، درخصوص حذف بررسی سیستمی شرط سابقه واردات بر روی کد تعرفه های مندرج در جدول موصوف برای ثبت سفارش های مربوط به واحدهای تولیدی برای حالت نیاز تولید خود ارسال می گردد؛ مقتضی است دستور فرمایید نسبت به پیاده سازی این ضابطه مطابق متن نامه موصوف اقدام لازم صورت پذیرد.

دفتر مقررات صادرات و واردات

 

نامه معاونت معاون و فرآوری مواد به سازمان توسعه تجارت: 

نرگس باقری زمردی

جناب آقای مهدی ضیغمی
سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع : حذف سقف و سابقه واردات
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۴٧٨٣١٩ مورخ ١۴٠٢/۴/٣ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات و پیرو مکاتبات متعدد با دفتر صنایع معدنی در خصوص حذف سقف و سابقه واردات، لطفاً دستور فرمائید ردیف تعرفههای جدول ذیل (فقط برای واحدهای تولید کننده) از بررسی سقف و سابقه واردات مستثنی و با ارز خود و دیگران قابلیت واردات داشته باشند.

رضا محتشمی پور

معاونت معادن و فرآوری مواد

 

ردیف تعرفه
1 ٧٢٠٩١۶٠٠
2 ٧٢١٩٣٣٠٠
3 ٧٢١٩٣۵٠٠
4 ٧٢١٠۵٠٠٠
5 ٧٢٢٠٢٠٠٠
6 ٧٢٠٢١١٠٠
7 ٧٢٢٠١٢٠٠
8 ٧٢١٩٣٢٠٠
9 ٧٢٠٨٣٩٠٠
10 ٧٢٠٩١٧٠٠
11 ٧٢١٩٣۴٠٠
12

دانلود بخشنامه ها :

حذف سابقه واردات (معدنی)

حذف سابقه واردات (معدنی)1

توضیح سایت : تعرفه های ذکر شده مربوط به محصولات تخت نورد شده ورق فولادی می باشد.