حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال 1401

1401/749177
1401/05/31
کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه محرمانه شماره 11829/10303/10072/105/912/5/71/م مورخ 1401/04/11 موضوع لغو عوارض صادراتی
محصولات پروتئینی و محصولات لبنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/130691 مورخ 1401/05/29 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1400/500/39293 مورخ 1401/05/22 معاون وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال 1401 جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و بارعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. بدیهی پس از انقضاء مهلت تعیین شده موضوع صادرات محصول مزبور وفق روال قبل از رفع محدودیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت هرگونه تغییر در ضوابط موضوع از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد.
ضمنا اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی بقوت خود باقی است .

علی امبر شادمانی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران

دانلود بخشنامه از منبع دولتی

بخشنامه آزاد شدن صادرات کره و حذف عوارض صادراتی
بخشنامه آزاد شدن صادرات کره و حذف عوارض صادراتی