حقوق ورودی برنج وارداتی از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ تا ۳۱/۵/۱۳۹۳

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه حقوق ورودی برنج وارداتی از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ تا۳۱/۵/۱۳۹۳ (دی۹۳)
تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
شماره بخشنامه ۹۳/۲۱۰/۵۶۰۰۹
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

متن بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران :
شماره بخشنامه : ۹۳/۲۱۰/۵۶۰۰۹  تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
با سلام

احتراما به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۱۶۸۸۹ / ت ۵۱۳۹۱ ه موزخ ۹۳/۱۰/۰۸ هیات محترم وزیران، جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. خواهشمند است یادداشت نمایند، حقوق ورودی برنج های وارداتی که قبل از تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ برای آنها پروانه گمرکی صادر گردیده و تا تاریخ ۹۳/۰۵/۳۱ از گمرک ترخیص شده است ۲۲% تعیین می گردد.

سید عباس حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات