حقوق ورودی قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی پروژه های مخابراتی

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزا، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی

شماره۱۴۱۷۹۴/ت۵۱۵۵۰هـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزا، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
۱ـ حقوق ورودی ( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزا، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی، براساس اعلام نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشمول هر یک از ردیف های تعرفه، چهار درصد تعیین می گردد.
۲ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری