خروج محمولات صادراتی غیر نفتی از طریق گمرک سیرانبند بانه

۲۶۳۹۲/۱۵

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویرنامه شماره ۱۱۲۹مورخ ۲/۲/۹۴مدیرکل محترم گمرکات استان کردستان مبنی بر رفع موانع ومشکلات زیرساختی گمرک بانه واعلام آمادگی برای انجام تشریفات صادراتی محمولات موصوف ارسال واعلام میدارد:
بموجب مفاد نامه موصوف ؛ محدودیت ایجاد شده برای ارسال محمولات صادراتی ارسالی ازطریق گمرکات سایر استانها به مقصد گمرک سیرانبند بانه مندرج درمفاد بخشنامه ردیف ۳۱۴مورخ ۶/۷/۹۲ لغو می گردد وارسال محمولات صادراتی سایر گمرکات بغیر ازمحمولات مایع نفت وگاز وسایراقلامی که دارای شرایط خاص باشند بارعایت سایر مقررات از طریق گمرک سیرانبند بانه بلامانع است .
شایسته است دستورفرماییدوفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.