خروج موقت مشمولان نظام وظیفه به خارج از کشور

vazifeye omumiموادی از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

  • ماده 102 – مشمولان غایب می توانند با اجازه اداره وظیفه عمومی به منظور معالجه بیماری که ضرورت آن به تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا شورای پزشکی موضوع ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی رسیده باشد از کشور خارج گردد.
  • ماده 103 – اداره وظیفه عمومی از مشمولانی که بطور موقت در موارد مندرج در این آیین نامه به خارج مسافرت می نمایند تضمین لازم به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی اخذ نموده و با مشمول شرط می نماید که در صورت عدم مراجعت به موقع مبلغ مورد تضمین بنفع دولت ضبط و نسبت به احضار مشمولان مورد بحث از طریق مبادی ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
  • تبصره – در صورتی که تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی مقدور نباشد اداره وظیفه عمومی مجاز است با توجه به وضعیت و موقعیت اجتماعی و وضعیت مشمول و شخصی که به عنوان متعهد مراجعه می کند بجای سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تعهد کتبی اخذ نماید.

شرایط و نحوه خروج

مشمولانی که به واسطه شغل پدر، بیماری و … بدون اخذ معافیت دائم و برای مدت زمانی موقت از کشور خارج می شوند می بایست به شرح ذیل عمل نمایند :

  1. این مشمولان در صورتی که بلافاصله پس از خروج از کشور و قبل از انقضای مهلت خروج موقت دریافتی از اداره وظیفه عمومی وارد دبیرستان یا دانشگاه شوند می بایست نسبت به اخذ گواهی ثبت نام که حاوی تاریخ ثبت نام ، رشته و مقطع تحصیلی و تاریخ احتمالی پایان تحصیلات می باشد ، اقدام و پس از تایید نمایندگی همراه با مدارک مندرج در یکی از قسمتهای 1 یا 2 همین بخش به وزارت متبوع ارسال نمایند.
  2. چنانچه مشمولی که با اجازه شورای پزشکی از کشور خارج گردیده و درخواست تمدید مهلت مقرر اعطاء شده از سوی اداره وظیفه عمومی را داشته باشد می بایست مراتب درخواست خود را قبل از انقضاء مهلت همراه با مدارک لازم به نمایندگی ارایه تا پس از تایید از طریق اداره امور اجتماعی – وزارت امور خارجه به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال و با پیگیری بستگان نسبت به تمدید اقامت خود اقدام نماید. در غیر این صورت غایب محسوب شده و وجه سپرده شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  3. چنانچه مشمولی که به واسطه شغل پدر از کشور خارج گردیده در مهلت مقرر اعطاء شده از سوی اداره وظیفه عمومی به هر دلیلی قادر به ثبت نام نگردد می بایست مراتب را قبل از انقضاء مهلت مقرر از طریق نمابر و با ذکر علت اقامت (غیر از عدم توانایی در ثبت نام) به اداره کارگزینی سازمان و یا ارگان اعزام کننده پدر اعلام و درخواست تمدید شش ماه اقامت دیگر نماید. در مدت تمدید شده مشمول می بایست به هر نحو ممکن (ثبت نام ، استفاده از سایر معافیتها ، خرید سربازی و … ) تکلیف خود را مشخص نماید. در غیر این صورت پس از پایان مهلت می بایست به کشور مراجعت و به خدمت اعزام گردد