خودداری از ترخیص نوعی پاستیل به مارک ببتو

بسمه تعالی
167818/147146/113/214/73/276
14/8/90
به :ستاد نظارت گمرکات استان ……../اداره کل گمرک …….
از:دفتر واردات
موضوع : خودداری از ترخیص نوعی پاستیل به مارک ببتو دارای تصاویر و اشکال مغایر با فرهنگ اسلامی و دقت در اعمال مفاد بند (9) ماده (40) قانون امورگمرکی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 2103928/90 مورخ 20/7/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 67595/8 مورخ 19/6/90 معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و دو برگ تصاویر مربوط به نوعی خوراکی بنام پاستیل به علامت ببتو BEBETO و نیز تصویر نامه شماره 5649/26 مورخ 23/7/90 مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ورود آن توسط شرکت بازرگانی بنی عامریان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد بند (9) ماده (40) ق.ا.گ از ترخیص آن خودداری و چنانچه در این رابطه، سابقه ترخیص قبلی در آن گمرک وجود دارد ضمن انجام اقدامات قانونی (از جمله اجرای ماده 32 ق.ا.گ)، مراتب را جهت اقدامات بعدی به این دفتر منعکس نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات