درج یاعدم درج نام راننده درمتن پروانه های صادره خروج موقت

: بسمه تعالی
90868/215
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
باعنایت به وصول مکاتبات متعددازسوی گمرکات اجرایی درخصوص بند 4قسمت ب بخشنامه ردیف 238سال 92معاونت محترم فنی وامورگمرکی موضوع ابهام در درج یاعدم درج نام راننده درمتن پروانه های صادره خروج موقت (بویژه کامیونهای حامل اقلام صادراتی دارای پروانه خروج موقت )به پیوست تصویرصورتجلسه برگزارشده در مورخ 93/4/29 (مندرج درفایل ضمیمه ) جهت بهره برداری ارسال واعلام می دارد:
حسب تصمیمات جلسه مذکور مقررگردیددرمواردیکه مالک اصلی وسائط نقلیه دارای پروانه خروج موقت رأسأ جهت خروج به گمرک مرزی مراجعت ننماید پس از ارائه وکالتنامه محضری معتبربرای راننده جدیدبه گمرک مربوطه ضمن درج نام راننده یادشده وشماره وکالتنامه درظهرپروانه موصوف بارعایت سایرمقررات اقدام گردد.
خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه کلیه واحدهاوگمرکات تابعه نیزابلاغ نموده وبرحسن اجرای امرنظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.